[1]
ทรงเดชาไกรวุฒิ ป. 2022. การศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 7, 2 (พ.ย. 2022), 133–142.