[1]
หาญณรงค์ อ. 2022. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 1, 1 (พ.ย. 2022), 23–33.