[1]
ภูการุณย์ พ. 2022. การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 2, 2 (พ.ย. 2022), 41–50.