[1]
ปัญญูรัตน์ ธ. 2022. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 1–8.