[1]
สินธวาชีวะ ส. 2022. บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 166–171.