[1]
หาญชิงชัย ก. 2022. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 5, 3 (ธ.ค. 2022), 47–55.