[1]
ช่างทอง ส. 2022. การดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 48–53.