[1]
การญาณ พ. และ ไชยมะโย อ. 2022. ความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 102–110.