[1]
โพธิ์ทอง ป. 2022. การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 111–124.