[1]
องคนุสสรณ์ ว. และ ประเสริฐสังข์ เ. 2022. การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน. 6, 3 (ธ.ค. 2022), 72–80.