(1)
ศรีเมฆารัตน์ น. .; พานเมือง ส. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์. ech 2023, 8, 1-11.