(1)
ธีระโชติ ช. . การดูแลผู้ป่วย Trigeminal Neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา. ech 2023, 8, 169-174.