(1)
เดโฟเซซ์ ค. .; วงษ์เคน อ. . . .; แฝงเมืองคุก ห. . . การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3. ech 2023, 8, 260-268.