(1)
รัตนประทีป ม. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. ech 2023, 8, 582-593.