(1)
นักพิณพาทย์ พ. .; หลงสวาสดิ์ ร. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย. ech 2024, 9, 17-26.