(1)
จิตตานนท์ น. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง. ech 2024, 9, 331-339.