(1)
สุวรรณโชติ บ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา. ech 2024, 9, 513-523.