(1)
จึงธนาวิวัฒน์ พ. . การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. ech 2022, 7, 52-60.