(1)
ไชยนา ส. . ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู. ech 2022, 7, 117-126.