(1)
ทรงเดชาไกรวุฒิ ป. . การศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม. ech 2022, 7, 133-142.