(1)
กุลบุตรดี ศ. . รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ. ech 2022, 7, 160-171.