(1)
บุญมาศ ส. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ech 2022, 2, 50-62.