(1)
อติชาติ เ. ระบบสารบรรณ ในยุค 5G. ech 2022, 4, 22-32.