(1)
ปัญญูรัตน์ ธ. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์. ech 2022, 4, 1-8.