(1)
หาญชิงชัย ก. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563. ech 2022, 5, 47-55.