(1)
พวงนาค บ. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงหลังใส่เฝือก : กรณีศึกษา. ech 2022, 6, 1-4.