(1)
มุสิกาสวัสดิ์ ส. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา. ech 2022, 6, 5-8.