(1)
นววัชรินทร์ ณ.; รัตนโอภาส ส.; น้อยเอียด ส. การพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019. ech 2022, 6, 40-51.