(1)
ฉัตรอารียกุล ภ. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. ech 2022, 6, 69-75.