(1)
โพธิ์ทอง ป. การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา. ech 2022, 6, 111-124.