(1)
อยู่เอ น. . การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant Hyperthermia : กรณีศึกษา. ech 2022, 7, 131-141.