ศรีเมฆารัตน์ น. .; พานเมือง ส. . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–11, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1278. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.