ปุรินทะ อ. การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนของแกนนำชุมชน ตามหลัก 3 R ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 198–204, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1287. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.