ตันเจริญ อ. . การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 259–268, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1297. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.