สงวนตระกูล อ. รูปแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการขยะในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมต้น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 220–228, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1300. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.