กุโรรัตน์ ม. . รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ตำบลบ้านหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 294–302, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1301. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.