ฤทธิ์ศร พ. ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะพึ่งพิงขณะอยู่ในโรงพยาบาลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 287–293, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1304. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.