ชุมพล ก.; ไกรรัตน์ ไ.; รัตนานุพงศ์ ส. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 14–25, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1484. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.