ธีระโชติ ช. . การดูแลผู้ป่วย Trigeminal neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 169–174, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1494. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.