ไชยสุนทร ป. . . การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลคำม่วง :กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 250–259, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1495. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.