ลักษวุธ ส. การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase: SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 378–387, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1507. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.