เดโฟเซซ์ ค. .; วงษ์เคน อ. . . .; แฝงเมืองคุก ห. . . การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 260–268, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1526. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.