รุ่งเรือง ว. .; วรวิทย์ศรางกูร ร. .; จันธานี อ. . การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อควบคุมน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 327–336, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1544. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.