รัตนประทีป ม. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 582–593, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1560. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.