บุญยืน ส. กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์). วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 500–508, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1571. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.