วงศ์แสน อ. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน : กรณ๊ศึกษา 2 ราย . วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 574–581, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1572. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.