นักพิณพาทย์ พ. .; หลงสวาสดิ์ ร. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย . วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 17–26, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2036. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.