จิตตานนท์ น. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 331–339, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2076. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.