สุวรรณโชติ บ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 513–523, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2283. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.