ศรีอินทรา ศ. ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด non-diagnostic. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 542–549, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2287. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.